Informatii generale

Autorizatii construire eliberate in anul 2018

Certificate urbanism eliberate in anul 2018

Autorizatii construire eliberate in anul 2017

Certificate urbanism eliberate in anul 2017

Certificate de urbanism – persoane fizice

 • cerere tip
 • act de proprietate, 1 exemplar
 • extras de pe ortofoto planul eliberat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara – copie, 2 exemplare
 • copie B.I. sau C.I.
 • plan cadastral vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Ilfov, 2 exemplare
 • plan de incadrare in zona vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Ilfov cu identificarea parcelei, 2 exemplare
 • extras carte funciara in termen de valabilitate
 • taxa – in functie de suprafata terenului

Certificate de urbanism – persoane juridice

 • cerere tip – semnata si stampilata de firma
 • imputernicire persoana abilitata sa reprezinte societatia in relatia cu institutia primarului comunei Berceni
 • extras de pe ortofoto planul eliberat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara – copie, 2 exemplare
 • copie B.I. sau C.I. imputernicit
 • certificat inmatriculare firma – copie
 • act proprietate (contract inchiriere ) – copie, 2 exemplare
 • plan cadastral vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Ilfov, 2 exemplare
 • plan incadrare in zona vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Ilfov, 2 exemplare
 • extras de carte funciara in termen de valabilitate, 1 exemplar
 • taxa – in functie de suprafata terenului

Prelungire de certificat de urbanism – persoane fizice

 • cerere tip depusa cu cel putin 15 zile inaintea expirarii certificatului de urbanism
 • certificat de urbanism – copie si original
 • taxa – 30% din valoarea initiala

Prelungire certificat de urbanism – persoane juridice

 • cerere tip – semnata si stampilata de firma
 • imputernicire persoana abilitata sa reprezinte societatea in relatia cu institutia primarului comunei Berceni
 • copie B.I. sau C.I. imputernicit
 • certificat inmatriculare firma – copie
 • certificat de urbanism – copie si original
 • taxa – 30% din valoarea initiala

Autorizatie de construire/autorizatie de demolare – persoane fizice

 • cerere tip + anexa
 • copie B.I. sau C.I.
 • extras de carte funciara pe luna in curs
 • act proprietate – copie legalizata
 • certificatul de urbanism- copie
 • avize conform certificat de urbanism – copie si original
 • planuri anexa la certificatul de urbanism
 • plan cadastral vizat de oficiul de cadastru si publiciatate imobiliara Ilfov
 • proiectul intocmit in conformitate cu prevederile anexei nr. 01 din legea 50/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare
 • fotografii la constructia care urmeaza a fi desfiintata
 • documentatia va fi depusa impreuna cu piesele scrise si desenate in doua exemplare distincte
 • taxa – autorizatie de construire – in functie de suprafata desfasurata – 0.5% din valoarea de investitie
 • taxa autorizatie de demolare – 0,1% din valoarea impozabila
 • certificat fiscal, obtinut de solicitant pentru stabilirea valorii impozabile, in cazul autorizatiei de desfiintare

Formular incepere lucrari.

Model panou.

Autorizatie de construire/autorizatie de demolare – persoane juridice

 • cerere tip – semnata si stampilata de firma + anexa
 • imputernicire persoana care este abilitata sa reprezinte societatea in relatia cu institutia primarului comunei Berceni
 • copie B.I. sau C.I. imputernicit
 • certificat fiscal, obtinut de solicitant
 • certificat inmatriculare firma – copie
 • act propreiatate (contract inchiriere) – copie legalizata
 • certificatul de urbanism – copie
 • avize conform certificat de urbanism
 • planuri anexa la certificat de urbanism
 • plan cadastral vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Ilfov
 • proiectul intocmit in conformitate cu prevederile anexei nr.01 din legea 50/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare
 • fotografii la constructia care urmeaza a fi desfiintata
 • documentatia va fi depusa impreuna cu piesele scrise si desenate in doua exemplare distincte
 • taxa – autorizatie de construire – in functie de suprafata desfasurata
 • taxa autorizatie de demolare – 0,1% din valoarea impozabila

Formular incepere lucrari.

Model panou.

Prelungire autorizatie de construire/demolare – persoane fizice

 • cerere
 • autorizatie de construire/demolare- copie si original
 • anunt incepere lucrare facut catre institutia primarului comunei Berceni
 • taxa – 30% din valoarea initiala

Prelungire autorizatie de construire/demolare – persoane juridice

 • cerere – semnata si stampilata de firma
 • autorizatie de construire/demolare – copie si original
 • imputernicire persoana abilitata sa reprezinte societatea in relatia cu institutia primarului comunei Berceni
 • copie B.I. sau C.I. imputernicit
 • certificat inmatriculare firma – copie
 • taxa – 30% din valoarea initiala

Acte necesare receptie

 • declaratia privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire – original
 • adeverinta de la ISC de plata a cotelor legale catre ISC – original
 • procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor intocmit de dirigintele de santier, semnate si de catre architect in 2 exemplare originale
 • punctul de vedere al proiectantului in 2 exemplare originale
 • punctul de vedere al dirigintelui in 2 exemplare originale
 • certificatul energetic – original

In ziua receptiei este obligatore participarea :

 1. a) un reprezentant desemnat de către investitor, care este şi preşedintele comisiei;
 2. b) un reprezentant desemnat de către autoritatea administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire/desfiinţare;
 3. c) un reprezentant desemnat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii — I.S.C. În următoarele cazuri:

— pentru obiective de investiţii, indiferent de sursa de finanţare, care constau în realizarea de construcţii noi încadrate, în categoria de importanţă A — „excepţională”, B — „deosebită” şi C — „normală”, precum şi în cazul lucrărilor de intervenţii la aceste categorii de construcţii;

(1) Secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor este asigurat de un diriginte de şantier autorizat implicat în verificarea calităţii lucrărilor executate pentru realizarea construcţiei şi a intervenţiilor la construcţia existentă, care întocmeşte, în numele investitorului, documentele de recepţie la terminarea lucrărilor şi constituie carte tehnică a construcţiei.

(2) Reprezentanţii executantului şi ai proiectantului participă, în mod obligatoriu, în calitate de invitaţi, la recepţia la terminarea lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, republicată.

Receptia se va face programat in ziua de vineri.

Skip to content