Informatii generale

NOTĂ: În vederea analizei planurilor de situație și ale fațadelor aferente autorizațiilor de construire, este necesară elaborarea unei solicitări ce poate fi înregistrată:

– Fizic, prin înregistrarea acesteia la registratură

– Online, prin intermediul adresei registratura@primariaberceni.ro

Autorizatii construire eliberate in anul 2024 – perioada ianuarie – februarie

Autorizatii construire eliberate in anul 2023 – perioada 21.10 – 29.12

Autorizatii construire eliberate in anul 2023 – perioada 21.09 – 21.10

Autorizatii construire eliberate in anul 2023 – perioada 21.08 – 21.09

Autorizatii construire eliberate in anul 2023 – perioada 21.07 – 21.08

Autorizatii construire eliberate in anul 2023 – perioada 21.06- 21.07

Autorizatii construire eliberate in anul 2023 – perioada 21.05 – 21.06

Autorizatii construire eliberate in anul 2023 – perioada 21.04 – 21.05

Autorizatii construire eliberate in anul 2023 – perioada 01.01 – 20.04

Autorizatii construire eliberate in anul 2022 – trimestrul I

Autorizatii desfiintare in anul 2020

Autorizatii construire eliberate in anul 2018

Certificate urbanism eliberate in anul 2018

Autorizatii construire eliberate in anul 2017

Certificate urbanism eliberate in anul 2017

Certificate de urbanism – persoane fizice

 • cerere tip
 • act de proprietate, 1 exemplar
 • extras de pe ortofoto planul eliberat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara – copie, 2 exemplare
 • copie B.I. sau C.I.
 • plan cadastral vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Ilfov, 2 exemplare
 • plan de incadrare in zona vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Ilfov cu identificarea parcelei, 2 exemplare
 • extras carte funciara in termen de valabilitate
 • taxa – in functie de suprafata terenului

Certificate de urbanism – persoane juridice

 • cerere tip – semnata si stampilata de firma
 • imputernicire persoana abilitata sa reprezinte societatia in relatia cu institutia primarului comunei Berceni
 • extras de pe ortofoto planul eliberat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara – copie, 2 exemplare
 • copie B.I. sau C.I. imputernicit
 • certificat inmatriculare firma – copie
 • act proprietate (contract inchiriere ) – copie, 2 exemplare
 • plan cadastral vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Ilfov, 2 exemplare
 • plan incadrare in zona vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Ilfov, 2 exemplare
 • extras de carte funciara in termen de valabilitate, 1 exemplar
 • taxa – in functie de suprafata terenului

Prelungire de certificat de urbanism – persoane fizice

 • cerere tip depusa cu cel putin 15 zile inaintea expirarii certificatului de urbanism
 • certificat de urbanism – copie si original
 • taxa – 30% din valoarea initiala

Prelungire certificat de urbanism – persoane juridice

 • cerere tip – semnata si stampilata de firma
 • imputernicire persoana abilitata sa reprezinte societatea in relatia cu institutia primarului comunei Berceni
 • copie B.I. sau C.I. imputernicit
 • certificat inmatriculare firma – copie
 • certificat de urbanism – copie si original
 • taxa – 30% din valoarea initiala

Autorizatie de construire/autorizatie de demolare – persoane fizice

 • cerere tip + anexa
 • copie B.I. sau C.I.
 • extras de carte funciara pe luna in curs
 • act proprietate – copie legalizata
 • certificatul de urbanism- copie
 • avize conform certificat de urbanism – copie si original
 • planuri anexa la certificatul de urbanism
 • plan cadastral vizat de oficiul de cadastru si publiciatate imobiliara Ilfov
 • proiectul intocmit in conformitate cu prevederile anexei nr. 01 din legea 50/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare
 • fotografii la constructia care urmeaza a fi desfiintata
 • documentatia va fi depusa impreuna cu piesele scrise si desenate in doua exemplare distincte
 • taxa – autorizatie de construire – in functie de suprafata desfasurata – 0.5% din valoarea de investitie
 • taxa autorizatie de demolare – 0,1% din valoarea impozabila
 • certificat fiscal, obtinut de solicitant pentru stabilirea valorii impozabile, in cazul autorizatiei de desfiintare

Formular incepere lucrari.

Model panou.

Autorizatie de construire/autorizatie de demolare – persoane juridice

 • cerere tip – semnata si stampilata de firma + anexa
 • imputernicire persoana care este abilitata sa reprezinte societatea in relatia cu institutia primarului comunei Berceni
 • copie B.I. sau C.I. imputernicit
 • certificat fiscal, obtinut de solicitant
 • certificat inmatriculare firma – copie
 • act propreiatate (contract inchiriere) – copie legalizata
 • certificatul de urbanism – copie
 • avize conform certificat de urbanism
 • planuri anexa la certificat de urbanism
 • plan cadastral vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Ilfov
 • proiectul intocmit in conformitate cu prevederile anexei nr.01 din legea 50/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare
 • fotografii la constructia care urmeaza a fi desfiintata
 • documentatia va fi depusa impreuna cu piesele scrise si desenate in doua exemplare distincte
 • taxa – autorizatie de construire – in functie de suprafata desfasurata
 • taxa autorizatie de demolare – 0,1% din valoarea impozabila

Formular incepere lucrari.

Model panou.

Prelungire autorizatie de construire/demolare – persoane fizice

 • cerere
 • autorizatie de construire/demolare- copie si original
 • anunt incepere lucrare facut catre institutia primarului comunei Berceni
 • taxa – 30% din valoarea initiala

Prelungire autorizatie de construire/demolare – persoane juridice

 • cerere – semnata si stampilata de firma
 • autorizatie de construire/demolare – copie si original
 • imputernicire persoana abilitata sa reprezinte societatea in relatia cu institutia primarului comunei Berceni
 • copie B.I. sau C.I. imputernicit
 • certificat inmatriculare firma – copie
 • taxa – 30% din valoarea initiala

Acte necesare obtinerii certificatului de urbanism pentru retele (in situatia in care se realizeaza extinderi de retea pe drumuri publice sau private si cea in care se realizeaza bransamente pe drumuri private)

 • Cerere TIP pentru emiterea certificatului de urbanism (completata integral: inclusiv adresa e-mail si adresa corespondenta)
 • Dovada achitare taxa emitere CU
 • Declaratie de imputernicire din partea beneficiarului / contract
 • Copie carte de identitate beneficiar + date de contact beneficiar (nr. Telefon / adresa email)
 • Act de proprietate – copie
 • Extras de carte funciara actualizat la zi – termen 30 zile – pentru lotul ce urmeaza a fi bransat
 • Extras de carte funciara actualizat la zi – termen 30 zile – pentru drumurile afectate
 • Autorizatia de construire a cladirii ce se branseaza – copie
 • Certificat de nomenclatura stradala – copie
 • Planul de amplasament si delimitare a imobilului – copie
 • Plan  de incadrare in zona 1/5000 sau 1/2000, eliberat de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară
 • Memoriu justificativ pentru obtinerea CU
 • Proiectul faza DTAC – ATR (Avizul tehnic de racordare pentru consumator casnic)
 • Fisa de calcul a tarifului de racordare
 • Plan de situatie pe suport cadastral,  cu lungimea retelei şi bransamentului propus – scara 1:500, 1:1000  – 2ex.

Acte necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire – retele (pentru extinderi de retea pe drumuri publice sau private si ptr. bransamente realizate pe drumuri private)

 • Cerere TIP pentru emiterea autorizatiei (completata integral: inclusiv adresa e-mail si adresa corespondenta)
 • Dovada achitare taxa emitere autorizatie
 • Declaratie de imputernicire din partea beneficiarului / contract
 • Copie carte de identitate beneficiar + date contact beneficiar (nr.telefon / email)
 • Copie certificat de urbanism bransament/extindere
 • Act de proprietate – copie
 • Extras de carte funciara actualizat la zi – termen 30 zile – pentru lotul ce urmeaza a fi bransat
 • Extras de carte funciara actualizat la zi – termen 30 zile – pentru drumurile afectate
 • Avize utilitati existente in zona; declaratie asumare litigii si acord autentificat al proprietarilor afectati
 • Autorizatia de construire a cladirii ce se branseaza – copie
 • Certificat de nomenclatura stradala – copie
 • Planul de amplasament si delimitare a imobilului – copie
 • Plan  de incadrare in zona 1/5000 sau 1/2000, eliberat de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară
 • Avizul tehnic de racordare pentru consumator casnic
 • Proiectul tehnic – DTAC
 • Fisa de calcul a tarifului de racordare
 • Plan de situatie pe suport cadastral,  cu lungimea retelei şi bransamentului propus – scara 1:500, 1:1000  – 2 exemplare
 • Proces Verbal de Trasare in cazul extinderilor de retea cu mentionarea infrastructurii (pamant, piatra, asfalt)

Acte necesare pentru emiterea acordului administratorului de drum (in situatia in care drumul este public / in proprietatea Comunei Berceni)

 • Cerere TIP pentru emiterea acordului (completata integral: inclusiv adresa e-mail si adresa corespondenta)
 • Dovada achitare taxa emitere acord
 • Declaratie de imputernicire din partea beneficiarului / contract
 • Copie carte de identitate beneficiar + date de contact beneficiar (nr. telefon / email)
 • Act de proprietate – copie
 • Extras de carte funciara actualizat la zi – termen 30 zile – pentru lotul ce urmeaza a fi bransat
 • Extras de carte funciara actualizat la zi – termen 30 zile – pentru drumurile afectate
 • Avize utilitati existente in zona
 • Autorizatia de construire a cladirii ce se branseaza – copie
 • Planul de amplasament si delimitare a imobilului – copie
 • Plan  de incadrare in zona 1/5000 sau 1/2000, eliberat de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară
 • Memoriu justificativ
 • Avizul tehnic de racordare pentru consumator casnic
 • Proiectul tehnic – DTAC
 • Fisa de calcul a tarifului de racordare
 • Plan de situatie pe suport cadastral,  cu lungimea retelei şi bransamentului propus – scara 1:500, 1:1000  – 2 exemplare
 • Certificat de nomenclatura stradala – copie

Acte necesare pentru emiterea raportului de informare

 • Certificat de urbanism (in copie)
 • Acte de proprietate (in copie)
 • Extras de Carte funciara actualizat
 • Memoriu + Regulament de urbanism
 • Plan de incadrare in zona
 • Plan de incadrare in PUG aprobat
 • Plansa de reglementari cu indicatori urbanistici
 • Poze amplasare panou pe amplasament
 • Afisare la panoul Primariei Berceni a modelului de panou anexa la Ordinul 2701/2010 (poza)
 • CD/email cu planurile de incadrare si cu plansa de reglementari (registratura@primariaberceni.ro SAU urbanism@primariaberceni.ro)

Cerere pentru emitere acord Primar

Acte necesare aviz favorabil Primar

Cerere pentru emiterea avizului de oportunitate

Opis acte pentru emiterea avizului de oportunitate

Acte necesare pentru emiterea autorizatiei de construire

Cerere certificat edificare constructii – CAEC –

Cerere completare dosar

Cerere copii acte urbanism

Cerere indreptare eroare materiala

Cerere receptii constructii

Cerere schimbare destinatie teren

Skip to content