Informatii generale

Înregistrarea naşterii

 1. a) certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
 2. b) actul de identitate al mamei şi/sau al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;
 3. c) certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original şi în fotocopie, dacă sunt căsătoriţi, iar dacă aceştia poartă nume de familie diferit, declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul;
 4. d) declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea sau la notarul public, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei; în cazul tatălui minor acesta este asistat de reprezentantul legal.

Înregistrarea căsătoriei

 1. a) documentul cu care se face dovada identităţii, în original şi în copie;
 2. b) certificatul de naştere, în original şi în copie;
 3. c) certificatul medical privind starea sănătăţii (prenuptial) – certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători;
 4. d) documente, în original şi în copii, traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.

Înregistrarea decesului

a) certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura şi parafa medicului care a făcut constatarea, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule;

 1. b) certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz;
 2. c) actul de identitate al decedatului;
 3. d) livretul militar sau, după caz, adeverinţa de recrutare a celui decedat;
 4. e) fotocopia actului de identitate al declarantului.

Înscrierea adopţiei

– hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a încuviinţat adopţia,

– actele de identitate sau paşapoartele părinţilor adoptatori,

– certificatul de căsătorie al adoptatorilor, după caz;

Înregistrarea cererii de divorţ pe cale administrativă

 a) certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi în copie;

 1. b) documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie.

Înregistrarea actelor de stare civilă ale cetăţenilor români încheiate în străinătate

Cererea de transcriere este însoţită de certificatul sau extrasul de stare civilă eliberat de autorităţile străine, în original, fotocopie şi traducere legalizată, precum şi, după caz, de următoarele documente:

 1. a) fotocopii ale certificatelor de naştere şi de căsătorie, fotocopii ale actului de identitate sau paşaportului, după caz;
 2. b) declaraţii notariale, din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţeni români, sau numai a soţului cetăţean român, cu privire la numele purtat după căsătorie, în situaţia în care în certificatul/extrasul de căsătorie procurat din străinătate nu se face referire la numele soţilor după căsătorie;
 3. c) declaraţie din partea părintelui care solicită transcrierea certificatului de naştere al copilului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 34, în cazul în care părinţii acestuia au domicilii diferite;
 4. d) declaraţie din partea titularului actului ori a reprezentantului legal că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 35.

Eliberarea certificatelor de stare civilă

 Certificatele de stare civilă se eliberează, la cerere, persoanei îndreptăţite, personal, prin împuternicit cu procură specială, autentificată, in baza unui document de identitate valabil.

 

 

Skip to content