HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

HOTARARI ALE CONSILIUL LOCAL PE ANUL 2024

Hotararea nr.6 – privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2024 ce vor fi efectuate de beneficiarii de ajutor de incluziune 

Hotararea nr.5 – privind avizarea Documentației de Atribuire a Contractului de Delegare a gestiunii activității de tratare mecanobiologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile de tratare mecanobiologice sau, după caz, în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic şi al deşeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deşeuri şi al deşeurilor reziduale valorificabile energetic la instalaţiile de valorificare energetică, pentru unități administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, fără punerea la dispoziție a infrastructurii și privind acordarea unor mandate

Hotararea nr.4 – privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și unitățile administrativ – teritoriale  din Județul Ilfov în vederea realizării proiectului „ Ilfov fără țânțari”

Hotararea nr.3 – privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului – teren intravilan situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 55, parcela 2640/7, 2641/8, în suprafață de 1173 mp (1183 mp din acte) – lot 1, identificat cu număr cadastral 72659, întabulat în Cartea Funciară 72659 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul acestuia, respectiv Societatea ULTRA CONFORT GLASS SRL

Hotararea nr.2 – privind organizarea rețelei școlare de pe raza teritorial-administrativă a comunei Berceni, Județul Ilfov, pentru anul școlar 2024 – 2025

Hotararea nr.1 – privind alegerea Președintelui de ședință

HOTARARI ALE CONSILIUL LOCAL PE ANUL 2023

Hotararea nr.124 – privind rectificarea bugetului local al comunei Berceni, Judetul Ilfov, pe anul 2023

Hotararea nr.123 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,, CONSTRUIRE SCOALA (cu clasele 0 – 8) – P + 2E – ,,ION CREANGA”, UTILITATI, LOC DE JOACA, SPATII VERZI, CIRCULATII, PARCARI, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE “

Hotararea nr.122 – privind rectificarca bugetului local al comunei Berceni, Judetul Ilfov, pe anul 2023

Hotararea nr.121 – privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2024

Hotararea nr.120 – cu privire la incheierea unui protocol de colaborare intre Judetul Ilfov – Consiliul Judetean, Comuna Berceni – Consiliul Local, Scoala Gimnaziala nr.1 Berceni si Inspectoratul Scolar Judetean Ilfov, pentru realizarea unei actiuni generate de o situatie de urgenta

Hotararea nr.119 – cu privire la modificarea si completarea Hotararii Consiliului local al comunei Berceni, Judetul Ilfov, nr. 68/26.05.2023 privind punerea la dispozitia Scolii Gimnaziale nr.1 comuna Berceni, Judetul Ilfov, a unor spatii din domeniul public al comunei Berceni, respectiv parterul si etajul 1 din incinta Cladirii multifunctionale situate in str. Fabrica de mobila
nr.1 , comuna Berceni, Judetul llfov, destinate organizarii si desfasurarii procesului instructiv – educativ, invatamant de stat, pentru anul scolar 2023 – 2024

Hotararea nr.118 – privind avizarea Documentatiei de Atribuire a Contractului de delegare a gestiunii activitatii de sortare a deseurilor de hartie, carton, metal, plastic si sticla colectate separat din deseurile municipale in statii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deseuri si/sau la instalatiile de valorificare energetica, pentru unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Ilfov, fara punerea la dispozitie a infrastructurii si privind acordarea unor mandate

Hotararea nr.117 – privind aprobarea depunerii si implementarii proiectului ,, Dezvoltarea unor centrale fotovoltaice pentru producerea de energie electrica din surse regenarabile in vederaa asigurarii autoconsumului pentru Comuna Berceni, Judetul llfov “

Hotararea nr.116 – privind aprobarea alocarii sumelor de bani necesare procurarii cadourilor acordate cu ocazia Sarbatorilor de Iarna copiilor prescolari si elevilor din gradinitele si scolile din comuna Berceni, Judetul Ilfov

Hotararea nr.115 – cu privire la aprobarea achizitiei publice privind inchirierea de containere modulare cu destinatia de sali de clasa, pentru Scoala Gimnaziala nr.1 comuna Berceni, Judetul Ilfov

Hotararea nr.114 – privind rectificarea bugetului local al comunei Berceni Judetul Ilfov, pe anul 2023

Hotararea nr.113 – privind desemnarea reprezentantilor consiliului local al comunei Berceni, Judetul llfov, in Consiliul de Administratie si in Comisia CEAC ale unitatii de invatamant privat – SCOALA PRIMARA KINDERSTAR (cu nivel prescolar si primar) cu sediul in comuna Berceni, Bdul. 1 Mai, nr. 2L Judetul Ilfov, in anul scolar 2023 – 2024

Hotararea nr.112 – privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Berceni, Judetul Ilfov, in Consiliul de Administralie si in Comisia CEAC ale unitatii de invatamant preuniversitar particular Gradinita Elite Berceni cu sediul in comuna Berceni, str. Dobreni, nr. 32D, Judetul llfov, in anul scolar 2023-2024

Hotararea nr.111 – privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei, pentru anul scolar 2023 – 2024

Hotararea nr.110 – privind aprobarea incheierii unui Acord de asociere intre U.A.T. – Oras Popesti Leordeni prin Consiliul local Popesti Leordeni si U.A.T – Comuna Berceni, Judetul llfov prin Consiliul local Berceni, pentru realizarea in comun a obiectivelor de investitie:
– ,, Pod de trecere peste Canalul de irigatii care asigura legatura intre strada Codrului si drumul situat de-a lungul Canalului de irigatii care face legatura cu trecerea peste Autostrada A0, aflat pe raza teritorial administrativa a UAT Popesti – Leordeni, precum si asfaltarea acestora ” si
– ,, Pod de trecere peste Canalul de irigatii care asigura legatura intre strada Plopilor si DC 4613 situat pe raza teritorial administrativa a UAT Berceni, cu continuare pe strada Mecanizarii situata pe raza teritorial administrativa a UAT Popesti Leordeni, precum si asfaltarea acestora “

Hotararea nr.109 – privind aprobarea Planului Ulbanistic Zonal elaborat de SC PRO ARHITECTURA URBANA SRL, privind obiectivul de investitii (functiunile): CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATII, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, tarla 8, parcelele 23/25, nr.cad.61450, in suprafata totala de 1.600mp, beneficiarul investitiei si finantatorul PUZ SUTA MARIA

Hotararea nr.108 – privind aprobarea dobandirii de catre comuna Berceni, a imobilului – teren intravilan arabil situat in comuna Berceni, Judetul Ilfov, tarla 3, parcelele 11/71 – 102, in suprafata de 4215 mp lot 3, identificat cu numar cadastral 72438, intabulat in Cartea Funciara nr. 72438 a localitatii Berceni, Judetul llfov, cu destinatia de drum de acces, imobil ce face obiectul renuntarii la dreptul de proprietate de catre proprietarul acestuia, respectiv NPBD LOGISTIC SRL

Hotararea nr.107 – privind aprobarea dobandirii de catre comuna Berceni, a imobilelor – teren inrtravilan arabil situat in comuna Berceni, Judeful Ilfov, tarla 16, parcelele 41/1/12 si 41/1/13, in suprafata de 789 mp lot 29, identificat cu numar cadastral 70610, intabulat in Cartea Funciara nr. 70610 a localitatii Berceni, Judetul Ilfov si teren intravilan arabil situat in cornuna Berceni, Judetul llfov, tarla 16, parcela 41/1/12 si 41/1/13, in suprafata de 1977 mp lot 30, identificat cu numar cadastral 70611, intabulat in Crutea Funciara nr. 70611 a localitatii Berceni, Judetul llfov cu destinatia de drum de acces, imobile ce fac obiectul renuntarii la dreptul de proprietate de catre proprietarii acestuia, respectiv Croitoru lorgu casatorit cu Croitoru Florica, Doicaru Dan, Doicaru Petrica-Alina, Grumezescu Marian-Ionel. Grumezescu Florentina

Hotararea nr.106 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC ICOSAEDRU SRL, privind obiectivul de
investitii (functiunile): CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATII, amplasat in Judetul llfov, comuna Berceni, tarla 23, parcelele 55/2/14, nr.cad.990, in suprafata totala de 5.000mp, beneficiarul investitiei si finantatorul PUZ — GOGORINA MIRCEA, COGORINA FLORENTINA CAMELIA

Hotararea nr.105 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitii ,,CONSTRUIRE TROTUAR (CU PISTA BICICLISTI) AFERENT DRUMULUI COMUNAL DC83, IN COMUNA BERCENI, JUDETUL ILFOV”, faza de proiectare – Studiu de fezabilitate (S.F.).

Hotararea nr.104 – privind acordarea de mandate speciale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov

Hotararea nr.103 – privind alegerea Presedintelui de sedinta

Hotararea nr.102 – privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local al comunei Berceni, Judetul Ilfov, nr. 68 / 26.05.2023 privind punerea la dispozitia Scolii Gimnaziale nr.1 comuna Berceni, Judelul Ilfov, a unor spatii din domeniul public al comunei Berceni, respectiv parterul si etajul 1 din incinta Cladirii multifunctionale situate in str. Fabrica de mobila nr.1, comuna Berceni, Judetul Ilfov, destinate organzarii si desfasurarii procesului instructiv – educativ, invatamant de stat, pentru anul scolar 2023 – 2024

Hotararea nr.101 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC URBAN ARHITECT CONSTRUCT SRL,
privind obiectivul de investitii (functiunile): CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, PARCARI, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITATI, arnplasat in Juderul Ilfov, comuna Berceni, tarla 5, parcelele 18/2/34, lot 1,2,3,nr. cadastral 65076, in suprafata totala de 4.952 mp si nr. cadastral 53665, in suprafata de 5.000 mp din acte (4.969 np din masuratori), beneficiarii investitiei si finantatorii PUZ – PARPALEA IULIAN, VIRGIL MATEI MARIA

Hotararea nr.100 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC PRO ARHITECTURA URBANA SRL, privind obiectivul de investitii (functiunile): CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, PARCARI, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITATI, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, tarla 20, parcelele 49/4-5, nr. cadastral 66637 si nr. cadastral 66638, in suprafata totala de 20.834mp, beneficiarul investitiei si finantatorul PUZ SC REAL ESTATE VER INVEST SRL

Hotararea nr.99 – privind aprobarea alocarii sumelor de bani necesare achizitionarii pachetului cu rechizite scolare -,, Ghiozdanul meu ” – acordate copiilor prescolari si elevilor din unitatile de invatamant de pe raza teritorial-administrativa a comunei Berceni, Judelul Ilfov, pentru anul scolar 2023 – 2024

Hotararea nr.98 – privind infiintarea de trasee turistice/expres in regiunea Bucuresti-Ilfov si emiterea de licente de traseu pentru trasee turistice/expres

Hotararea nr.97 – privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Berceni, Judetul Ilfov, in Consiliul de Administratie al unitatii de invatamant de stat – SCOALA GIMNAZIALA nr.1, comuna Berceni, Judetul Ilfov, in anul scolar 2023-2024

Hotararea nr.96 – privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local al comunei Berceni, judetul Ilfov, nr.78/18.07.2023 privind acordarea unui rnandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Ilfov (ADIGIDI) pentru delegarea gestiunii activitatii de tratare mecano-biologica a deseurilor reziduale in instalatiile integrate de tratare, inclusiv transportul deseurilor stabilizate biologic la depozitele de deseuri si/sau la instalatiile de valorificare energetica

Hotararea nr.95 – privind includerea in domeniul public al comunei Berceni, Judetul Ilfov a unor bunuri imobile in vederea intabularii / inscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate in evidentele de cadastru si carte funciara

Hotararea nr.94 – privind rectificarea bugetului local al comunei Berceni, Judetul Ilfov, pe anul 2023

Hotararea nr.93 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC PRO ARHITECTURA URBANA SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII, UTILITĂȚI, amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, tarla 36, parcelele 103/22, 23, nr. Cadastral 68661, 68662, în suprafață totală de 14.674,00mp, beneficiarii investiției și finanțatorii PUZ – VER INTERMED SRL, LAZĂR ADINA ROXANA

Hotararea nr.92 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC PRO ARHITECTURA URBANA SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): ANSAMBLU LOCUINȚE P+1E+M, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII, UTILITĂȚI, amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, tarla 39, parcelele 119/3/9, 10, nr. Cadastral 71894, în suprafață totală de 10.019,00mp, beneficiarii investiției și finanțatorii PUZ – VALCU ELENA, VALCU FLORIN, soti, SLAVE STEFANIA, ANTON ION, MOLDOVEANU FLORINA, ANTON MARIAN, BRATU MARGARETA, DANCIU GEORGETA, ANTON VASILE

Hotararea nr.91 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC PRO ARHITECTURA URBANA SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): ANSAMBLU LOCUINȚE P+1E+M SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII SI UTILITĂȚI, amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, tarla 17, parcelele 41/1/23, 41/1/24, nr. Cadastral 54277, 70730, în suprafață totală de 19.959,00mp, beneficiarii investiției și finanțatorii PUZ – VASILE SIMONA GEORGIANA, BARBU FLOREA

Hotararea nr.90 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC NOA PARTNERS SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): ÎNFIINȚARE CIMITIR UMAN ȘI CLĂDIRI CONEXE (biserică, capelă, foișor, clopotniță, lumânărar, casă parohială, centru social-filantropic, centru educativ, sală ceremonii, zonă priveghi, spații tehnice, toalete), amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, tarla 20, parcela 49/5/41, nr. Cadastral 66723, în suprafață totală de 50.000,00mp, beneficiarul investiției și finanțatorul PUZ – PAROHIA BERCENI

Hotararea nr.89 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC PRO ARHITECTURA URBANA SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): ANSAMBLU LOCUINȚE P+1E, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII, UTILITĂȚI, amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, tarla 23, parcelele 55/1/19, 20, nr. Cadastrale 69028, 69472, 69471, în suprafață totală de 19.803,00mp din acte (19.760,00mp din măsurători), beneficiarii investiției și finanțatorii PUZ – POPA GHEORGHE (mostenitor a lui POPA MARIN), POCIOVĂLIȘTEANU GEORGETA, DANE NICULAE

Hotararea nr.88 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC PRO ARHITECTURA URBANA SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): ANSAMBLU LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII, UTILITĂȚI, amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, tarla 20, parcela 49/1/12, nr. Cadastral 66434, în suprafață totală de 8.945,00mp, beneficiarul investiției și finanțatorul PUZ – FIVE HORECA GROUP SRL

Hotararea nr.87 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC M&M STUDIO DE PROIECTARE SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE P+1E+M, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII, UTILITĂȚI, amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, tarla 4, parcela 15/2/30, nr. Cadastral 69349, în suprafață totală de 9.095,00mp din acte (8.747,00mp din măsurători), beneficiarii investiției și finanțatorii PUZ – ARICIU MARIAN, FLOREA MARIA, FLOREA ȘTEFAN

Hotararea nr.86 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC PRO ARHITECTURA URBANA SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): ANSAMBLU LOCUINȚE P+1E+M, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII, UTILITĂȚI, amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, tarla 23, parcelele 55/3/12, 13, nr. Cadastrale 68536, 51089, 69184, 69183, în suprafață totală de 9.151,00mp din acte (9.083,00mp din măsurători), beneficiarii investiției și finanțatorii PUZ – STOICA ILIE, BOLOCAN ILEANA, VER INTERMED SRL

Hotararea nr.85 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC AMA ARH.URB CONCEPT SRL, privind obiectivul de investitii (functiunile): INTRODUCERE IN INTRAVILAN si CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, tarla 5, parcelele 18/2/36, 37, nr. Cadastral 68958, 68974, in suprafata totala de 10.000mp din acte, si 9.938,00mp din masuratori, beneficiarii investitiei si finantatorii PUZ – DIMA ILEANA, TICA VIORICA, TICA IONICA, GRIGORE GEORGIAN, GRIGORE ELENA-GEORGIANA

Hotararea nr.84 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC CRIAL ARHITECTURAL CONCEPT SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): ANSAMBLU LOCUINȚE P+1E, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII, UTILITĂȚI, amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, tarla 25, parcelele 62/14, 15, nr. Cadastrale 56887, 2778, în suprafață totală de 9.909,00mp din acte (9.955,00mp din măsurători), beneficiarii investiției și finanțatorii PUZ – STOICA DOREL, STOICA VIORICA, TĂNASE FLORIN, STOICA ION, CHIRIC MARIA, STOICA FLORICA, CHIRIȚĂ ISPASIA, STOICA CLAUDIU ȘTEFAN, STOICA ION

Hotararea nr.83 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC PRO ARHITECTURA URBANA SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): ANSAMBLU LOCUINȚE P+1E+M, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII, UTILITĂȚI, amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, tarla 23, parcelele 55/2/2/4, 55/2/2/5, nr. Cadastral 71297, în suprafață totală de 17.452,00mp, beneficiarii investiției și finanțatorii PUZ – EXCLUSIV INTERCONSTRUCT SRL,
NVA DEVELOPMENT SRL, ALEXANDRU IOANA, ALEXANDRU DANIEL

Hotararea nr.82 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC PRO ARHITECTURA URBANA SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): ANSAMBLU LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCĂRI, SPAȚII VERZI, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITĂȚI, amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, tarla 26, parcela 70/17, nr. Cadastral 66867, în suprafață totală de 9.207,00mp, beneficiarul investiției și finanțatorul PUZ – DIBLĂ VALENTIN

Hotararea nr.81 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC TELLURIS PROIECT SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): ANSAMBLU LOCUINȚE P+1E, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII AUTO SI PIETONALE, PARCARI, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE TEREN, UTILITĂȚI, amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, tarla 8, parcelele 23/12, 13, nr. Cadastrale 60763, 60643, în suprafață totală de 9.207,00mp din acte (9.206,00mp din măsurători), beneficiarul investiției și finanțatorul PUZ – DUMITRASCU FLORIN

Hotararea nr.80 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC PRO ARHITECTURA URBANA SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): ANSAMBLU LOCUINȚE P+1E+M, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII, UTILITĂȚI, amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, tarla 39, parcela 119/2/29, nr. Cadastral 68048, 68049, în suprafață totală de 2.197,00mp, beneficiarii investiției și finanțatorii PUZ – CIUGULEA MARIAN, NECULAI CIPRIAN DANIEL

Hotararea nr.79 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC PRO ARHITECTURA URBANA SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): ANSAMBLU LOCUINȚE P+1E+M, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII AUTO SI PIETONALE, PARCARI, SPATII VERZI, UTILITĂȚI, amplasat în Județul Ilfov, comuna Berceni, tarla 2, parcelele 8/1/46, 47 LOT 2, nr. Cadastral 68870, în suprafață de 11.593,00mp, beneficiarii investiției și finanțatorii PUZ – AZAD FALLAH MOHAMMAD, LUCAN MARIANA ANA, soti, AVRAM LENUTA, necasatorita, MOKHTARI-MAGHFERAT ANCA, MOKHTARI-MAGHFERAT MEHRDAD, soti, IMOB INVEST BERCENI SRL

Hotararea nr.78 – privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (ADIGIDI) pentru delegarea gestiunii activității de tratare mecano-biologică a deşeurilor reziduale în instalațiile integrate de tratare, inclusiv transportul deșeurilor stabilizate biologic la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică

Hotararea nr.77 – privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilelor cu destinația de drum de acces, imobile ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarii acestuia Popa George și Sînge Niculae, respectiv:
– teren intravilan arabil situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 4, parcela 15/2/13, în suprafață de 2.636 mp – lot 16, identificat cu număr cadastral 72292, întabulat în Cartea Funciară nr. 72292 a localității Berceni, Județul Ilfov;
– teren intravilan arabil situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 4, parcela 15/2/12, în suprafață de 155 mp – lot 18, identificat cu număr cadastral 72325, întabulat în Cartea Funciară nr. 72325 a localității Berceni, Județul Ilfov;
– teren intravilan arabil situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 4, parcela 15/2/12, în suprafață de 62 mp– lot 20, identificat cu număr cadastral 72327, întabulat în Cartea Funciară nr. 72327 a localității Berceni, Județul Ilfov

Hotararea nr.76 – privind aprobarea încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, Spitalul de Obstretică Ginecologie Buftea și Tensa Art Design S.A. cu unele unități administrativ – teritoriale din Județul Ilfov, în vederea realizării proiectului de interes public „ Ilfov, prin ochii tăi”

Hotararea nr.75 – privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de admninistrator de condominii

Hotararea nr.74 – privind unele măsuri în domeniul gestionării deșeurilor municipale

Hotararea nr.73 – privind punerea la dispozitia proiectului Construirea si dezvoltarea unei retele-pilot de scoli verzi prin “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15 – Educație a terenului/terenurilor necesare pentru „Construire scoala verde cu clasele (P+2E) 0-8” în comuna Berceni, judetul Ilfov

Hotararea nr.72 – privind participarea Comunei Berceni la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15 – Educație – „Construire scoala verde cu clasele (P+2E) 0-8”, aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul
„Construire scoala verde cu clasele (P+2E) 0-8” în comuna Berceni, județul Ilfov

Hotararea nr.71 – privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Berceni din județul Ilfov și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Ilfov – Consiliul Județean, în vederea depunerii proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din județul Ilfov”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15: Educație, Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi – apel ”Microbuze electrice pentru elevi”

Hotararea nr.70 – privind aprobarea participarii Comunei Berceni, Județul Ilfov la Parteneriatul LEADER cu denumirea ”GAL Colinele Sudului”

Hotararea nr.69 – privind alegerea Președintelui de ședință

Hotararea nr.68 – privind punerea la dispoziția Școlii Gimnaziale nr. 1 comuna Berceni, Județul Ilfov, a unor spații din domeniul public al comunei Bercerni, respectiv parterul și etajul 1 din incinta Clădirii multifuncționale situate în str. Fabrica de mobilă nr. 1, comuna Berceni, Județul Ilfov, destinate organzării și desfășurării procesului instructiv – educativ, învățământ de stat, pentru anul școlar 2023 – 2024

Hotararea nr.67 – privind demararea referendumului de consultare publică cu privire la oportunitatea amplasării CMID la limita localității Berceni, în vecinătatea actualei gropi de gunoi ECOSUD S.A. VIDRA Ilfov

Hotararea nr.66 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC PRO ARHITECTURA URBANA SRL, privind obiectivul de investitii (functiunile): CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, tarla 4, parcelele 15/2/37,38, nr. Cadastral 70727 si tarla 4, parcela 15/2/42,43, nr.cad.69355, in suprafata totala de 29.743,00mp beneficiarii investitiei si finantatori PUZ – BAOLI SLS RESIDENCE SRL, DOBRE ION, DOBRE MARIN, CONSTANTIN ANICA, CONSTANTIN MARIAN, CONSTANTIN ADRIAN, FLOREA FLOAREA

Hotararea nr.65 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC ROZUA ASOCIATI SRL, privind obiectivul de investitii (functiunile): CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, tarla 15, parcelele 38/1/28,38/1/29, nr. Cadastral 65765, in suprafata totala de 10.004mp, beneficiarul investitiei si finantatorul PUZ – MILEA STERIE, STAN SANDA

Hotararea nr.64 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC ICOSAEDRU SRL, privind obiectivul de investitii (functiunile): CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE P+1E+M, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII ȘI UTILITĂȚI, amplasat in Județul Ilfov, comuna Berceni, tarla 17, parcelele 43/1/2, 43/1/3, nr. cadastral 56682 și nr. cadastral 2882, în suprafață totală de 19.779,00 mp din acte (19.715,00 mp din măsurători), beneficiarul investiției și finanțatorul PUZ – STAN ELENA, STAN MARIAN, STAN DUMITRU DĂNUȚ și SANDU MARIA, SANDU GEORGE-MARIAN, PODINA NICOLETA (moștenitori ai defunctului Sandu Florin)

Hotararea nr.63 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de GOLDBACH DESIGN & BUILD SRL, privind obiectivul de investitii (functiunile): Construire imobil cu regim de inaltime Spartial+P, cu functiunea de magazin retail, realizare parcaje la sol, amenajare parcari cu incarcare electrica, amenajare spatii verzi plantate, alei carosabile si pietonale, imprejmuire teren, amplasare semnale publicitare, bransare la utilitati, amplasare post trafo, sistematizare verticala a terenului, amenajari accese auto si pietonale, comert, amenajare accese, parcaje, circulatii si utilitati” amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, tarla 3, parcelele 11/3, 11/4, nr. Cadastral 55690, 62286, 62287, 54274, in suprafata de 9999,00mp din acte (10003,00mp din masuratori), beneficiarul investitiei si finantatorul PUZ – BECHEANU DOREL CRISTINEL, BECHEANU ADINA MARIA, ALUI-GHEORGHE DENISA STELIANA, ALUI-GHEORGHE CONSTANTIN, prin imputernicit Gorgan Robert-Marius

Hotararea nr.62 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC SQUARE STUDIO ARCHITECTURE SRL, privind obiectivul de investitii (functiunile): CONSTRUIRE MAGAZIN „PENNY”, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, ELEMENTE SEMNALISTICA, IMPREJMUIRE TEREN, POST TRAFO, PUT FORAT, FOSA SEPTICA VIDANJABILA, BRANSAMENTE, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, tarla 5, parcelele 18/6/2, nr. Cadastral 69086, in suprafata de 5.800mp, beneficiarul investitiei si finantatorul PUZ – REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA SRL (Prin cumparare de la PANAITESCU MIRELA DELIA)

Hotararea nr.61 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC TIPOFIN CO SRL, privind obiectivul de investitii (functiunile): CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE P+1E, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, Tarla 39, Parcelele 119/3/25, nr. Cadastral 70818, Tarla 39, Parcelele 119/26, nr. cadastral 54223 in suprafata totala de 14.550mp din acte, beneficiarii investitiei si finantatorii PUZ – PARPALEA VIOREL, SOARE ION

Hotararea nr.60 – privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Berceni nr. 57 / 18.05.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Berceni nr. 17 / 11.04.2023 privind aprobarea asocierii dintre Comuna Berceni, județul Ilfov și Sectorul 4 al Municipiului București, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local ce vizează sprijinirea domeniului educațional prin edificarea unei grădinițe pe terenul din zona MAMINA – capătul autobuzului – sau terenul din zona MACULUI, terenuri proprietatea Comunei Berceni destinate construirii unor unități de învățământ

Hotararea nr.59 – privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov

Hotararea nr.58 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții „ MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA BERCENI, JUDEȚUL ILFOV”, faza de proiectare – Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.)

Hotararea nr.57 – privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Berceni nr. 17 / 11.04.2023 privind aprobarea asocierii dintre Comuna Berceni, județul Ilfov și Sectorul 4 al Municipiului București, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local ce vizează sprijinirea domeniului educațional prin edificarea unei grădinițe pe terenul din zona MAMINA – capătul autobuzului – sau terenul din zona MACULUI, terenuri proprietatea Comunei Berceni destinate construirii unor unități de învățământ

Hotararea nr.56 – cu privire la încheierea unui act adițional la Contractul de concesionare a serviciului de salubrizare al comunei Berceni, Județul Ilfov, nr. 3198/09.09.2009, privind stabilirea tarifelor practicate pentru colectarea deșeurilor în comuna Berceni, Județul Ilfov

Hotararea nr.55 – privind stabilirea nivelului de salarizare al funcţionarilor publici şi al personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Berceni – județ Ilfov, începând cu luna Aprilie 2023

Hotararea nr.54 – privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2023 ce vor fi efectuate de beneficiarii de ajutor social

Hotararea nr.53 – privind aprobarea modalității de organizare, funcționare și realizare a activității de sortarea a deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipal în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică precum și acordarea unui mandate special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (ADIGIDI) pentru delegarea gestiunii activității în cauză

Hotararea nr.52 – privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului – teren intravilan arabil, situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, în suprafață de 2727 mp, identificat cu număr cadastral 53587, 68169, 53014, 68127, 68121, 68123, 68134, 51623, 68148, 68300, 68133, 61457, 51655, 68139, 2263/6, 927/2/5, 927/1/2, întabulat în Cartea Funciară nr. 53587, 68169, 53014, 68127, 68121, 68123, 68134, 51623, 68148, 68300, 68133, 61457, 51655, 68139, 56057, 55892, 55761 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarii acestuia, respectiv Droană Ion, Droană Tudora, Ticu Liviu-Daniel, Valenciuc Bebe, Valenciuc Sorina-Kisela, Drăguț Octavian-Gabriel, Drăguț Valentina, Morariu Dorin-Nicolae, Morariu Iuliana, Negrea Aurelia, Botofei Gheorghe-Paul, Botofei Elena, Botofei Laurențiu, Botofei Sorin, Diculescu Argeșeanu-Cezar, Droană Orlando-Nicușor, Axente Cătălin-Marcel, Axente Mihaela, Rizea Valentin, Rizea Aurelia-Aura, Florescu Eugeniu, Florescu Elisabeta, Tudor Ana-Maria, Uceanu Florin, Haceaturov Rustam, Haceaturov Alexandra, Luca Gheorghe, Luca Elena, Top Class Construct SRL, Sîrbu Mihail, Sîrbu Inga, Cartacuzencu Daniel, Cartacuzencu Iuliana-Adelina, Marina Ionuț-Bogdănel, Marina Olivia-Elena, Preda Mihai-Ceciliu, Preda Oana-Georgia, Ariciu Gheorghe, Ariciu Maria, Duță Daniel-Emilian, Duță Maria-Rodica, Prioteasa Anca, Burlacu Andreea-Roxana, Ariciu Maria

Hotararea nr.51 – privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului – teren intravilan arabil situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 12, parcela 32/1/1/18, 32/1/1/19, în suprafață de 99 mp– lot 19, identificat cu număr cadastral 73616, întabulat în Cartea Funciară nr. 73616 a localității Berceni, Județul Ilfov și teren intravilan arabil situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 12, parcela 32/14/1/18, 32/1/1/19, în suprafață de 186 mp– lot 20, identificat cu număr cadastral 73617, întabulat în Cartea Funciară nr. 73617 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarii acestuia, respectiv MILEA IONUȚ-MARIAN și ȘTEFAN MATEI

Hotararea nr.50 – privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului – teren intravilan arabil situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 23, parcelele 55/2/6,7,8,9,10, în suprafață de 4877 mp, identificat cu număr cadastral 54090, întabulat în Cartea Funciară nr. 54090 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul acestuia, respectiv Ion Dumitru, Ion Magda Mioara, Negrei Bogdan-Nicolae, Negrei Otilia-Magdalena

Hotararea nr.49 – privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului – teren intravilan arabil situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 23, parcelele 1059, 1060/3, 1061/1, 1061/2, în suprafață de 864 mp, identificat cu număr cadastral 72070, întabulat în Cartea Funciară nr. 72070 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil
ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul acestuia, respectiv Mănescu Cosmin-Horia-Răzvan și Mănescu Monica-Ioana

Hotararea nr.48 – privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului – teren intravilan arabil situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 23, parcelele 1060/1, 1060/2, în suprafață de 864 mp, identificat cu număr cadastral 71867, întabulat în Cartea Funciară nr. 71867 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul acestuia, respectiv Gogorină Mircea, Gogorină Florentina-Claudia, Enache Gherghina, Enache Ion, Manea Ionuț-Stelian

Hotararea nr.47 – privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului – teren intravilan arabil situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 12, parcelele 32/1/7, 32/1/8, 32/1/9, în suprafață de 3113 mp, identificat cu număr cadastral 69725, întabulat în Cartea Funciară nr. 69725 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul acestuia, respectiv Ilie Aurelian-Trandafir, Ilie Ana Gabriela, Gheorghe Lenuța, Breazu Nicolae, Barbu Elena

Hotararea nr.46 – privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului – teren intravilan arabil situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 22, parcela 53/9, în suprafață de 1516 mp, identificat cu număr cadastral 59243, întabulat în Cartea Funciară nr. 59243 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul acestuia, respectiv DINU DRAGOS – LUCIAN

Hotararea nr.45 – privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului – teren intravilan arabil situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 12, parcela 32/1/35, 32/1/36, în suprafață de 3261 mp– lot 41, identificat cu număr cadastral 69970, întabulat în Cartea Funciară nr. 69970 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul acestuia, respectiv SC Concept Building Construct SRL

Hotararea nr.44 – privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului – teren intravilan arabil situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 20, parcela 49/4/22, în suprafață de 4.246 mp– lot 51, identificat cu număr cadastral 70291, întabulat în Cartea Funciară nr. 70291 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul acestuia, respectiv SOCIETATEA VER INTERMED SRL

Hotararea nr.43 – privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului – teren intravilan arabil situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 68, parcela 3371, în suprafață de 2150 mp– lot 33, identificat cu număr cadastral 69621, întabulat în Cartea Funciară nr. 69621 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul acestuia, respectiv EXCLUSIV INTERCONSTRUCT SRL

Hotararea nr.42 – privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului – teren intravilan arabil situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 3, parcela 11/134/1, 11/134, în suprafață de 3.101 mp– lot 11, identificat cu număr cadastral 66113, întabulat în Cartea Funciară nr. 66113 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarii acestuia, respectiv MALUREANU FLORIN – LIVIU, MALUREANU STELUTA – DANIELA – SONIA, MALUREANU ALEXANDRU – DANIEL

Hotararea nr.41 – privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului – teren intravilan arabil situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 5, parcela 18/4/39, 40, 41, în suprafață de 3.369 mp– lot 36, identificat cu număr cadastral 65235, întabulat în Cartea Funciară nr. 65235 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarii acestuia, respectiv IORDAN IONUT – EDUARD, IORDAN ROXANA – ELENA, ILIE AURELIAN – TRANDAFIR, ILIE ANA – GABRIELA, NEAGU IONUT

Hotararea nr.40 – privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului – teren intravilan arabil situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 26, parcelele 70/10, 11, 12, 13, în suprafață de 7094 mp – lot 66, identificat cu număr cadastral 69893, întabulat în Cartea Funciară nr. 69893 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarii acestuia, respectiv NEAGU VICTOR, NEAGU CRISTINA, ILIE AURELIAN – TRANDAFIR, ILIE ANA GABRIELA, VIERICIU ADRIAN – CATALIN, VIERICIU MONICA – BEATRICE, ICHIM GEORGETA, GOGORINA ION, GOGORINA MARIAN, GHERGHINA ELENA și CIOBANU MIHAELA

Hotararea nr.39 – privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului – teren intravilan arabil situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 20, parcela 49/4/9, 10, 11, 12, în suprafață de 9411 mp– lot 103, identificat cu număr cadastral 70394, întabulat în Cartea Funciară nr. 70394 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarii acestuia, respectiv BRATU NELU și BRATU MARINELA- VIOLETA, BRATU DOREL și BRATU SIMONA, CECK TIVADOR TIBERIU și CECK CRISTINA-DOINA, GRIGORE MARIAN și GRIGORE ELENA-DANIELA și SOCIETATEA VER INTERMED SRL

Hotararea nr.38 – privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului – teren intravilan arabil situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 17, parcela 43/1/1, în suprafață de 1506 mp– lot 19, identificat cu număr cadastral 65921, întabulat în Cartea Funciară nr. 65921 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul acestuia, respectiv ILINCA VERONICA

Hotararea nr.37 – privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului – teren intravilan arabil situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 16, parcela 41/2/10, în suprafață de 1641 mp– lot 19, identificat cu număr cadastral 66038, întabulat în Cartea Funciară nr. 66038 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul acestuia, respectiv PETRE MIHAI

Hotararea nr.36 – privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului – teren intravilan arabil situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 22, parcela 53/1/37/1, 53/38, în suprafață de 660 mp– lot 8, identificat cu număr cadastral 71275, întabulat în Cartea Funciară nr. 71275 a localității Berceni, Județul Ilfov și teren intravilan arabil situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 22, parcela 53/1/37/1, 53/38, în suprafață de 562 mp– lot 9, identificat cu număr cadastral 71276, întabulat în Cartea Funciară nr. 71276 a localității Berceni, Județul Ilfov cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul acestuia, respectiv Societatea VER INTERMED SRL

Hotararea nr.35 – privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului – teren intravilan arabil situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 12, parcela 32/1/1/20, 21, 22, în suprafață de 3150 mp– lot 2, identificat cu număr cadastral 62323, întabulat în Cartea Funciară nr. 62323 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarii acestuia, respectiv BIZON ION, STANCU MARIN, DAVID FLOAREA

Hotararea nr.34 – privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului – teren intravilan arabil situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 23, parcela 1078/1, 1090/2, 1081, 1090/1, 1077/1, 1076 în suprafață de 3500 mp – lot 32, identificat cu număr cadastral 63986, întabulat în Cartea Funciară nr. 63986 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarii acestuia, respectiv ENACHE IONUT, ENACHE MIRELA, DIMA TRAIAN, DIMA CORINA, MILEA FLORIN, BĂRBUCEANU SORIN-ALEXANDRU, TUVEC SORINELA, BREAZU TUDOR, GHEORGHE LENUȚA și Societatea DELAZERO CONSTRUCT INVEST SRL

Hotararea nr.33 – privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului – teren intravilan arabil situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 12, parcela 32/2/8,9 în suprafață de 1630 mp– lot 2, identificat cu număr cadastral 64670, întabulat în Cartea Funciară nr. 64670 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarii acestuia, respectiv GHENU GHERGHINA, VASILE ANGELICA, CONTEANU MARIA, STOICA ION, STOICA FLORINA, TOLEA ELENA

Hotararea nr.32 – privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului – teren intravilan arabil situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 12, parcela 32/2/4, 32/2/5, 32/2/6 și 32/2/7, în suprafață de 3126 mp– lot 34, identificat cu număr cadastral 65499, întabulat în Cartea Funciară nr. 65499 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarii acestuia, respectiv ROȘU ION, ROȘU MARIA, LAZĂR FLORENTINA

Hotararea nr.31 – privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului teren intravilan arabil situat în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 12, parcela 32/1/13, în suprafață de 1646 mp– lot 19, identificat cu număr cadastral 65171, întabulat în Cartea Funciară nr. 65171 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarii acestuia, respectiv TOMA M. MARIA și TOMA G. MARIA

Hotararea nr.30 – privind aprobarea dobândirii de către comuna Berceni, a imobilului – teren intravilan arabil situat
în comuna Berceni, Județul Ilfov, tarla 4, parcela 15/2/15, 15/2/16, în suprafață de 2459 mp– lot 2, identificat cu număr cadastral 72417, întabulat în Cartea Funciară nr. 72417 a localității Berceni, Județul Ilfov, cu destinația de drum de acces, imobil ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către proprietarul acestuia, respectiv Florea Florența-Cristina

Hotararea nr.29 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC AMA ARH.URB CONCEPT SRL, privind obiectivul de investitii (functiunile): INTRODUCERE IN INTRAVILAN si CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, tarla 3, parcelele 11/131, 11/131/1, nr. Cadastral 68637, in suprafata totala de 8.583mp, beneficiarii investitiei si finantatorii PUZ – ZGONDOIU IONUT, ZGONDOIU CRISTINA CORNELIA, STANCIU MARIUS, STANCIU ALINA RODICA, VIRLAN MIHAELA, VIRLAN BOGDAN NELU, IOAN ADRIAN BOGDAN, IOAN VASILICA LUMINITA, MIREA IONUT GABRIEL, MIREA VASILICA DENISA

Hotararea nr.28 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC PRO ARHITECTURA URBANA SRL, privind obiectivul de investitii (functiunile): CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, tarla 16, parcelele 41/1/20, 21, 22, 23, 24, nr. Cadastral 69265, 69268, 54763, in suprafata totala de 31.875,00mp din acte (31.847,00mp din masuratori), beneficiarul investitiei si finantatorul PUZ – SIX PROFESSIONAL EVENT SRL, GHENU ION, CONSTANTIN MARIAN, CONSTANTIN OANA CRISTINA, ILIE CLAUDIA FLORENTINA, BOLOCAN ILEANA, STOICA MARIN, STOICA IOANA

Hotararea nr.27 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC NOA PARTNERS SRL, privind obiectivul de investitii (functiunile): CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, tarla 21, parcelele 51/1/26, 27, 28, nr. Cadastral 58804, 62387 si 2764 (56301), in suprafata totala de 20.370mp din acte (20.478mp din masuratori), beneficiarii investitiei si finantatorii PUZ – RADU MARIA, RADU ALEXANDRU, GOGORINA ION, GOGORINA EDUARD VALENTIN IONUT

Hotararea nr.26 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC VRA SPACE IDEAS SRL, privind obiectivul de investitii (functiunile): CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE P+1E, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, PARCARI, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITATI, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, tarla 11, parcelele 31/28, nr. Cadastral 55147, in suprafata totala de 5.000mp din acte (4.935mp din masuratori), beneficiarii investitiei si finantatorii PUZ – CINIERU DUMITRU, CINIERU MIHAELA

Hotararea nr.25 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC NOA PARTNERS SRL, privind obiectivul de investitii (functiunile): CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, tarla 21, parcelele 51/1/25, nr. Cadastral 54034, 54035, in suprafata totala de 9.253mp din acte (9.286mp din masuratori), beneficiarii investitiei si finantatorii PUZ – MATEI GHEORGHE, SANDU FLORIN, BALACI NICOLETA ALEXANDRA

Hotararea nr.24 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC M&M STUDIO DE PROIECTARE SRL, privind obiectivul de investitii (functiunile): CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE S+P+1+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, Tarla 20, Parcelele 49/1/7, 8, nr. Cadastral 66470, nr. cadastral 66471, respectiv nr. cadastral 66472, in suprafata totala de 13.915mp, beneficiarii investitiei si finantatorii PUZ – SC FABCONSTRUCT CONCEPT SRL, SC ELECTROCONS PROIECT SRL

Hotararea nr.23 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC PRO ARHITECTURA URBANA SRL, privind obiectivul de investitii (functiunile): CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, PARCARI, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITATI, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, tarla 39, parcelele 119/3/16, 17, 18, nr. Cadastral 73815 (provenit din alipirea nr. cad. 64305 cu nr. cad. 58332), in suprafata totala de 11.377mp, beneficiarii investitiei si finantatorii PUZ –
OANCEA GEORGE NICUSOR, DRAGHIE ALEXANDRU

Hotararea nr.22privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC PRO ARHITECTURA URBANA SRL, privind obiectivul de investitii (functiunile): CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE P+2E, BRANSAMENTE, IMPREJMUIRE TEREN, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, tarla 64, parcelele 3085/1, 3086, nr. Cadastral 59981, in suprafata de 1.693mp din acte (1.725mp din masuratori), beneficiarul investitiei si finantatorul PUZ – PLAZA ANNE LIZ NATHALIE

Hotararea nr.21 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC PRO ARHITECTURA URBANA SRL, privind obiectivul de investitii (functiunile): CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE – SERVICII, COMERT, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, tarla 36, parcelele 103/16, 17, 18, 19, 20, 21, nr. Cadastral 68175, in suprafata totala de 922mp, beneficiarii investitiei si finantatorii PUZ – EXCLUSIV INTERCONSTRUCT SRL

Hotararea nr.20 – privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Berceni în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov pentru modificarea statutului și actului constitutiv al asociației

Hotararea nr.19 – privind achiziția de senzori de poluare industrială cu capacitate de măsurare a gazelor din zonele de activitate specifice rampelor de gunoi

Hotararea nr.18 – privind aprobarea de Desființare corp C1 din cadrul Școlii generale nr. 1, din comuna Berceni, B-dul 1 Mai, nr. 264, tarla 69, parcela 3401,3402, nr. cad. 61578, judetul Ilfov

Hotararea nr.17 – privind aprobarea asocierii dintre Comuna Berceni, județul Ilfov și Sectorul 4 al Municipiului București, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local ce vizează sprijinirea domeniului educațional prin edificarea unei grădinițe pe terenul din zona MAMINA – capătul autobuzului – sau terenul din zona MACULUI, terenuri proprietatea Comunei Berceni destinate construirii unor unități de învățământ

Hotararea nr.16privind aprobarea bugetului local al comunei Berceni, Județul Ilfov pe anul 2023

Hotararea nr.15 – privind includerea în domeniul public al comunei Berceni, Județul Ilfov a unor bunuri imobile în vederea întabulării / înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară

Hotararea nr.14 – privind aprobarea bugetului activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii – sursa E – a Scolii Gimnaziale nr.1 Berceni, Judetul Ilfov (Gradinita cu program prelungit nr.1, Gradinita cu program prelungit nr. 2 si Gradinita cu program prelungit nr. 3) pe anul 2023

Hotararea nr.13 – privind deblocarea si utilizarea excedentului bugetului local al comunei Berceni constituit la finele anului 2022

Hotararea nr.12 – privind delegarea gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a biodeșeurilor (deseuri vegetale- biodegradabile) provenite de pe raza UAT COMUNA BERCENI, JUDEȚUL ILFOV

Hotararea nr.11 – privind aprobarea încheierii unui Protocol de cooperare între MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE (MMSS) și Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Berceni, judetul Ilfov, în vederea implementarii proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963

Hotararea nr.10 – privind participarea Comunei Berceni la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15 – Educație – Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “ Dotarea cu mobilier, materiale didactice
și echipamente a Școlii Gimnaziale nr.1 Berceni“

Hotararea nr.9 – privind alegerea Președintelui de ședință

Hotararea nr.8 – privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Colegiul Medicilor Stomatologi Ilfov cu unele unități administrativ – teritoriale din Județul Ilfov, pentru realizarea proiectului de interes public „ Ilfov zâmbește”

Hotararea nr.7 – privind achiziționarea unui teren pentru construirea unei grădinițe/școli în cartierul nou din comuna Berceni, Județul Ilfov

Hotararea nr.6 – privind realizarea unui Studiu de fezabilitate pentru construirea unei scoli in comuna Berceni, judetul Ilfov

Hotararea nr.5 – privind amenajarea spatiului de la etajul 1 si etajul 2 din cladirea principala de la baza sportiva Berceni in vederea utilizarii in scop educational

Hotararea nr.4 – privind amenajarea spatiului din mansarda After School pentru utilizare in scop educational

Hotararea nr.3 – privind organizarea rețelei școlare de pe raza teritorial-administrativă a comunei Berceni, Județul Ilfov, pentru anul școlar 2023 – 2024

Hotararea nr.2 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Berceni nr. 89 din 02.11.2022 privind aprobarea Studiului de Oportunitate și  indicatorilor tehnico-economici, a Planului de evoluție a tarifelor și taxelor și a Documentului de Poziție pentru proiectul „ Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale”

Hotararea nr.1 – privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și unitățile administrativ – teritoriale din Județul Ilfov în vederea realizării proiectului „ Ilfov fără țânțari”

HOTARARI ALE CONSILIUL LOCAL PE ANUL 2022

Hotarare nr.1 – privind transferul dreptului de proprietate din proprietatea publica a unitatii administrativ teritoriale Berceni in proprietatea publica a Statului Roman si in administrarea C.N.A.I.R. S.A. a imobilelor afectate de obiectivul de investitie “Autostrada de centura Bucuresti 0+000 – km 100+900 Sector Centura Sud km 52+770 – km 100+900”

Hotarare nr.2 – privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Berceni, Judetul Ilfov,  nr. 136/2021 privind transferul dreptului de proprietate din proprietatea publică a unității administrativ teritoriale Berceni în  proprietatea publică a Statului Român și în administrarea  C.N.A.I.R.  S.A. a imobilelor afectate de obiectivul de investiție „ Autostrada de centură București     km 0+000 – km 100 + 900 – Sector Centura Sud km 52 + 770 – km 100 + 900 ”, Sector de drum km 52 + 770 – km 69 + 000, Lot 1

Hotarare nr.3 – privind stabilirea nivelului de salarizare al funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul primăriei comunei Berceni, județul Ilfov, începând cu luna Ianuarie 2022

Hotarare nr.4 – privind organizarea rețelei școlare de pe raza teritorial-administrativă a comunei Berceni, Județul Ilfov, pentru anul școlar 2022 – 2023

Hotarare nr.5 – privind deblocarea si utilizarea excedentului bugetului local al comunei Berceni constituit la finele anului 2021

Hotarare nr.6 – privind aprobarea bugetului local al comunei Berceni, Judetul Ilfov pe anul 2022

Hotarare nr.7 – privind aprobarea bugetului activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii – sursa E – a Scolii Gimnaziale nr.1 Berceni, Judetul Ilfov (Gradinita cu program prelungit nr.1, Gradinita cu program prelungit nr.2 si Gradinita cu program prelungit nr.3) pe anul 2022

Hotarare nr.8 – privind aprobarea transferului de fonduri catre Club Sportiv Berceni

Hotarare nr.9 – privind aprobarea bugetului Clubului Sportiv Berceni, pe anul 2022

Hotarare nr.10 – privind aprobarea organizării unui centru de primire / cazare a persoanelor refugiate / persoanelor relocate în contextul crizei umanitare datorate agresiunii militare din Ucraina și alocarea unui buget, care sa fie utilizat exclusiv pentru asigurarea conditiilor optime privind cazarea si necesitatile umanitare, în functie de durata existenței crizei umanitare datorate agresiunii militare din Ucraina

Hotarare nr.11 – privind alegerea Președintelui de ședință

Hotarare nr.12 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC URBAN ARHITECT CONSTRUCT SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE P+1E+M, SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, PARCARI, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITATI, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, De 11/139, tarla 3, parcelele  11/135, nr. Cadastrale 64148, 64149, 64150, în suprafata  totala de 5.740 mp

Hotarare nr.13 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC PRO ARHITECTURA URBANA SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, tarla 23, parcelele 55/2/18, 19, 20, 21, nr. Cadastral 72121 (provenit din alipirea nr. Cad. 52301, 53318, 53319, 55546, 69091), în suprafata totala de 35.056 mp

Hotarare nr.14 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC URBAN ARHITECT CONSTRUCT SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, tarla 20, parcelele  49/2/9, 10, 11, nr. Cadastral 67969, în suprafata  totala de 13.367 mp

Hotarare nr.15 – privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa și a reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale comuna BERCENI, județul Ilfov,  să aprobe Strategia tarifară conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru „ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a S.C. Euro Apavol S.A., în perioada 2014 – 2020 ”, precum și modificările Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare

Hotarare nr.16 – privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2022 ce vor fi efectuate de beneficiarii de ajutor social

Hotarare nr.17 – privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii aferente aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Berceni

Hotarare nr.18 – privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită și încheierea unui contract de comodat pentru un spațiu din incinta bazei sportive a localității, respectiv în clădirea administrativă și de cantonament

Hotarare nr.19 – privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru atribuirea unui contract de achizitie publica in vederea “ACHIZITIE AUTOCISTERNA”

Hotarare nr.20 – privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru „ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată  din aria de operare Euro Apavol S.A.

Hotarare nr.21 – privind aprobarea cofinanțării pentru „ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare Euro Apavol S.A.

Hotarare nr.22 – privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și unitățile administrativ – teritoriale  din Județul Ilfov în vederea realizării proiectului „ Ilfov fără țânțari”

Hotarare nr.23 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal elaborat de SC URBAN ARHITECT CONSTRUCT SRL, privind obiectivul de investiții (funcțiunile): ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE P+1E+M, SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, PARCARI, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITATI, amplasat in Judetul Ilfov, comuna Berceni, De 19, tarla 4, parcelele 15/2/15,16, nr. Cadastrale 64702, tarla 4, parcelele 15/2/17, nr. Cad. 65465, în suprafata  totala de 25.409 mp din acte (25.132 mp din măsurători)

Hotarare nr.24 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici  pentru proiectul  „ STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA BERCENI, JUDEȚUL ILFOV ”

Hotarare nr.25 – privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (A.D.I.G.I.D.I.)

 

 

 

HOTARARI ALE CONSILIUL LOCAL PE ANUL 2021

Hotarare nr.1 Hotarare nr.2 Hotarare nr.3 Hotarare nr.4
Hotarare nr.5 Hotarare nr.6 Hotarare nr.7 Hotarare nr.8
Hotarare nr.9 Hotarare nr.10 Hotarare nr.11 Hotarare nr.12
Hotarare nr.13 Hotarare nr.14 Hotarare nr.15 Hotarare nr.16
Hotarare nr.17 Hotarare nr.18 Hotarare nr.19 Hotarare nr.20
Hotarare nr.21 Hotarare nr.22 Hotarare nr.23 Hotarare nr.24
Hotarare nr.25 Hotarare nr.26 Hotarare nr.27 Hotarare nr.28
Hotarare nr.29 Hotarare nr.30 Hotarare nr.31 Hotarare nr.32
Hotarare nr.33 Hotarare nr.34 Hotarare nr.35 Hotarare nr.36
Hotarare nr.37 Hotarare nr.38 Hotarare nr.39 Hotarare nr.40
Hotarare nr.41 Hotarare nr.42 Hotarare nr.43 Hotarare nr.44
Hotarare nr.45 Hotarare nr.46 Hotarare nr.47 Hotarare nr.48
Hotarare nr.49 Hotarare nr.50 Hotarare nr.51 Hotarare nr.52

Hotarare nr.53

Hotarare nr.54 Hotarare nr.55

Hotarare nr.56

Hotarare nr.57

Hotarare nr.58 Hotarare nr.59

Hotarare nr.60

Hotarare nr.61

Hotarare nr.62 Hotarare nr.63

Hotarare nr.64

Hotarare nr.65

Hotarare nr.66 Hotarare nr.67

Hotarare nr.68

Hotarare nr.69

Hotarare nr.70 Hotarare nr.71

Hotarare nr.72

Hotarare nr.73

Hotarare nr.74 Hotarare nr.75

Hotarare nr.76

Hotarare nr.77

Hotarare nr.78 Hotarare nr.79

Hotarare nr.80

Hotarare nr.81

Hotarare nr.82 Hotarare nr.83

Hotarare nr.84

Hotarare nr.85

Hotarare nr.86 Hotarare nr.87

Hotarare nr.88

Hotarare nr.89

Hotarare nr.90 Hotarare nr.91

Hotarare nr.92

Hotarare nr.93

Hotarare nr.94 Hotarare nr.95

Hotarare nr.96

Hotarare nr.97

Hotarare nr.98 Hotarare nr.99

Hotarare nr.100

Hotarare nr.101

Hotarare nr.102 Hotarare nr.103

Hotarare nr.104

Hotarare nr.105

Hotarare nr.106 Hotarare nr.107

Hotarare nr.108

Hotarare nr.109

Hotarare nr.110 Hotarare nr.111

Hotarare nr.112

Hotarare nr.113

Hotarare nr.114 Hotarare nr.115

Hotarare nr.116

Hotarare nr.117

Hotarare nr.118 Hotarare nr.119

Hotarare nr.120

Hotarare nr.121

Hotarare nr.122 Hotarare nr.123

Hotarare nr.124

Hotarare nr.125

Hotarare nr.126 Hotarare nr.127

Hotarare nr.128

Hotarare nr.129

Hotarare nr.130 Hotarare nr.131

Hotarare nr.132

Hotarare nr.133

Hotarare nr.134 Hotarare nr.135

Hotarare nr.136

Hotarare nr.137

Hotarare nr.138 Hotarare nr.139

Hotararea nr.140

HOTARARI ALE CONSILIUL LOCAL PE ANUL 2020

Hotarare nr.1 Hotarare nr.2 Hotarare nr.3 Hotarare nr.4
Hotarare nr.5 Hotarare nr.6 Hotarare nr.7 Hotarare nr.8
Hotarare nr.9 Hotarare nr.10 Hotarare nr.11 Hotarare nr.12
Hotarare nr.13 Hotarare nr.14 Hotarare nr.15 Hotarare nr.16
Hotarare nr.17 Hotarare nr.18    

HOTARARI ALE CONSILIUL LOCAL PE ANUL 2017

Skip to content