Formulare

ACTE NECESARE DEPUNERII DOSARULUI DE INDEMNIZATIE DE STAT PENTRU COPIL/ STIMULENT DE INSERTIE

ACTE NECESARE DEPUNERII DOSARULUI DE ALOCATIE DE STAT

 • CERERE TIP
 • COPIE CERTIFICAT DE NASTERE COPIL
 • COPIE CARTE DE IDENTITATE MAMA
 • COPIE CARTE DE IDENTITATE TATA
 • COPIE CERTIFICAT DE CASATORIE
 • !!! IN CAZUL IN CARE PARINTII NU SUNT CASATORITI –DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE CA TATAL* ESTE DEACORD CA MAMA* SA FIE REPREZENTANT LEGAL IN DOSARULDE ALOCATIE DE STAT
 • EXTRAS DE CONT ( BRD, BT, PIRAEUS, PROCREDIT, ALPHABANK, ING, C.E.C., BANCPOST, CREDIT EUROPE BANK) – penumele beneficiarului dosarului
 • DECLARATIE PRIVIND ACORDUL PRELUCRARII DATELOR PERSONALE ( pentru beneficiar si pentru celalalt parinte)
 • INFORMARE CNP
 • PENTRU DETALII SUPLIMENTARE PRIMARIA BERCENI – ASISTENTA SOCIALA: 021.365.19.68

Acte necesare pentru obținerea ajutorului social (legea 416/2001).

 1. Copie acte de identitate toți membri familiei;
 2. Taloane de pensie;
 3. Taloane de alocație;
 4. Adeverințe salariati;
 5. Adeverință de venit de la administrația financiară (Sos. Alexandriei, nr 271, oras Bragadiru, jud. Ilfov);
 6. Adeverință oficiul forțelor de muncă Ilfov  ( str. Milcov, nr 1, comuna Măgurele, jud. Ilfov);
 7. Adeverințe scolari;
 8. Negație primăria de domiciliu;
 9. Adeverință că nu are In folosință pământ;
 10. Adeverință că nu beneficiază de ajutor social de la primăria de domiciliu;
 11. 1 dosar cu sină;
 12. Persoanele bolnave (care nu au vârsta de pensionare și nu au certificat de handicap) – adeverință de la comisia pentru constatarea incapacității temporare de muncă Ilfov (bld. Nicolae Bălcescu, nr. 17-19);
 13. Stagiu de cotizare (de la Casa de Pensii, Calea Vitan, nr. 19).
 14. Declarație solicitant privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE [ model formular ]

Aceste acte sunt obligatorii

Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere [ model formular ], însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se semnează şi se inainteză de către reprezentantul familiei care poate fi după caz, unul dintre membrii familiei, major, curatorul/tutorele.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se depune la primarul localităţii în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa , titularul (permisul de şedere în cazul cetăţenilor străini),

Plata ajutorului social este asigurată de către A.J.P.I.S Ilfov , prin mandat poştal sau cont bancar.

Veridicitatea datelor comunicate de către beneficiar va fi verificată de către reprezentanţii primăriei, prin anchete sociale.

Beneficiarul de ajutor social are obligaţia de a dovedi, din trei în trei luni, componenţa veniturilor familiei. Neîndeplinirea acestei obligaţii atrage după sine suspendarea ajutorului social.

Persoanele apte de muncă, au obligaţia de a efectua ore de muncă în folosul comunităţii la solicitarea primarului, sunt scutite de efectuarea orelor de muncă în folosul comunităţii următoarele persoane:

 1. mamele cu copii în întreţinere sub vârsta de 7 ani;
 2. persoanele care au împlinit vârsta de pensionare(63 ani);
 3. persoanele cu probleme de sănătate.

La verificarea la domiciliul solicitantului/beneficiarului se iau în cosiderare condiţiile în care locuieşte solicitantul precum şi bunurile pe care acesta le deţine, conform listei bunurilor prevăzute de Legea nr, 416/2001.

Acte necesare pentru obținerea alocației de sustinere a familie.

 1. Copie livret familie;
 2. Copie acte de identitate de la toți membri familiei;
 3. Adeverințe scolari;
 4. Taloane de alocație;
 5. Adeverințe salariați (salariul net);
 6. Taloane de pensie;
 7. Adeverință de venit de la administrația financiară (strada Lucrețiu Pătrășcanu , nr. 10 sau cu metroul pana la statia “Costin Georgian”);
 8. Adeverinţe privind stagiul de cotizare, pentru ambii soţi (de la Casa de Pensii, Calea Vitan, nr. 19).
 9. Declarație solicitant privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE [ model formular ]

Aceste acte sunt obligatorii

Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă pe bază de cerere/declaraţie pe propria răspundere [ model formular ], însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se semnează şi se inainteză de către reprezentantul familiei care poate fi după caz, unul dintre membrii familiei, major, curatorul/tutorele.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se depune la primarul localităţii în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa , titularul ( permisul de şedere în cazul cetăţenilor străini).

Veridicitatea datelor comunicate de către beneficiar va fi verificată de către reprezentanţii primăriei, prin anchete sociale.

Beneficiarul de alocaţie susţinere familie are obligaţia de a dovedi, din trei în trei luni, componenţa veniturilor familiei. Neîndeplinirea acestei obligaţii atrage după sine suspendarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.

la verificarea la domiciliul solicitantului /beneficiarului se iau în cosiderare condiţiile în care locuieşte solicitantul precum şi bunurile pe care acesta le deţine, conform listei bunurilor prevăzute de Legea nr, 416/2001.

Acte necesare pentru obținerea ajutorului pentru încălzirea locuinței

 1. Cerere tip [ model formular ];
 2. acte de proprietate a locuinței, acolo unde este cazul (contract vânzare-cumpărare cu clauza de întreținere/certificat de moștenitor/hotărâre judecătorească de dobândire a locuinței/autorizație de construcție și proces verbal de recepție/acordul proprietarului);
 3. copii acte de identitate de la toți cei care locuiesc în locuința respectivă, indiferent dacă au, sau nu, aceeași adresă în documentul de identitate;
 4. taloane de pensie;
 5. taloane de alocație;
 6. adeverințe student;
 7. adeverințe salariat – salariul net;
 8. adeverințe de venit de la Administrația financiara Ilfov – pentru persoanele care nu realizează venituri;
 9. adeverințe de la primăriile de domiciliu pentru persoanele care au alt domiciliu, din care să reiasă că nu au solicitat ajutorul de încălzire, adeverințe privind bunurile cu care aceștia figurează în localitățile de domiciliu și pentru persoanele fără venituri, adeverințe de venit;
 10. copie de pe cartea mașinii, în cazul celor care dețin auto/moto.
 11. factura gaze
 12. Declarație solicitant privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE [ model formular ]

ATENȚIE!

CEREREA PT. OBȚINEREA AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE SE DEPUNE DOAR ÎN NUMELE PROPRIETARULUI CASEI. DACĂ PROPRIETARUL CASEI ESTE MORT ȘI NU S-A DEZBĂTUT SUCCESIUNEA ȘI NU EXISTĂ CERTIFICAT DE MOȘTENITOR, NU SE POATE DEPUNE CERERE PENTRU OBȚINEREA AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE.

DACĂ PROPRIETARUL SAU UNUL DINTRE MEMBRII FAMILIEI FIGUREAZĂ CU: 2 CASE, CONT ÎN BANCĂ, CURTE și TEREN INTRAVILAN ÎN SUPRAFAȚĂ DE PESTE 1000 mp, MAȘINĂ/MOTOCICLETĂ, CU VECHIME MAI MICĂ DE 10 ANI, REMORCI, SEMIREMORCI, TRACTOARE, BĂRCI CU MOTOR NU POATE BENEFICIA DE AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI!

PENTRU TERENUL ARABIL, PROPRIETARII AU OBLIGAȚIA SĂ DECLARE DACĂ TERENUL ESTE CULTIVAT SAU NU ȘI CU CE ANUME ESTE CULTIVAT.

DACĂ PROPRIETARUL DEȚINE ANIMALE, ACESTEA TREBUIESC MENȚIONATE ÎN CERERE.

PENTRU PROPRIETARII CARE AU ÎNCHEIAT CONTRACTE/ACTE DE DONAȚIE CU UZUFRUCT, OBLIGATORIU SE VA PREZENTA O COPIE DE PE ACEST ACT.

Dacă soțul și soția au fost trecuți amândoi în actul de proprietate al casei și unul a decedat, celalalt are automat cota parte, e considerat proprietar și poate beneficia de ajutor pentru încălzire.
Dacă doar unul dintre soți a fost trecut în actul de proprietate, chiar dacă au construit locuința împreună, soțul supraviețuitor trebuie să aibă succesiunea dezbătută ca să poată fi considerat proprietar și să poată beneficia de ajutor.
Dacă nu exista succesiune, nu este proprietar, nu poate beneficia de ajutor pentru încălzire (gaze, lemne, energie termica, după caz).
Dacă într-un imobil locuiesc părinții și copiii lor majori, care și-au întemeiat propriile familii și singurii proprietari sunt părinții, cererea se face de către proprietari în care vor fi trecuți și ceilalți locuitori ai imobilului.
Pot beneficia de ajutor pentru încălzire și persoanele care locuiesc cu chirie, cu condiția să prezinte contractul de închiriere încheiat cu proprietarul locuinței;
Pe prima pagină a cererii se completează datele proprietarului locuinței, pe paginile celelalte fiind trecuți toți ceilalți membrii ai familiei care locuiesc în același imobil.

SE VOR TRECE ÎN CERERE TOATE PERSOANELE CARE LOCUIESC ÎN ACELAȘI IMOBIL, ÎMPREUNĂ CU PROPRIETARUL CASEI, INDIFERENT DACĂ AU ACEEAȘI ADRESĂ PE BULETIN, SAU NU.
OMITEREA, CU BUNĂ ȘTIINȚĂ, A UNUI MEMBRU AL FAMILIEI SAU DECLARAREA UNOR INFORMAȚII ERONATE CONSTITUIE FAPTĂ PENALĂ CARE POATE FI SANCȚIONATĂ CA ATARE.

Acte necesare pentru obținerea certificatului de handicap pentru copii.

 1. Copie acte identitate părinti;
 2. Copie certificat căsătorie;
 3. Copie hotărâre divorț/dacă este cazul;
 4. Copie certificat deces/dacă este cazul;
 5. Copie certificat naștere/carte identitate copil;
 6. Adeverințe privind veniturile părinților (din adeverință trebuie să reiasă funcția, salariul, cu specificația “pentru D.G.A.S.P.C. Ilfov”);
 7. Certificat medical eliberat de către medicul specialist;
 8. Anchetă socială – se depune cerere la primărie, însoțită de copii acte identitate părinți, copil, copii de pe adeverințele de salariat, copie de pe certificatul eliberat de către medicul specialist;
 9. Anexă la ancheta socială pentru copiii cu dizabilităţi și/sau cerințe educaționale speciale;
 10. Fișă medicală sintetică pentru copii cu dizabilităţi și/sau cerințe educaționale speciale, completată de către medicul de familie ( anexa 7 Ordinul 1985/1305/5805/2016) ;
 11. Fișă de evaluare psihologică în vederea încadrării în grad de handicap (anexa 8 Ordinul 1985/1305/5805/2016) completată de către psihologul clinician;
 12. Fișă psihopedagogică (anexa 9 Ordinul 1985/1305/5805/2016), care înlocuiește traseul educațional;
 13. Copii de pe ultimele analize, bilete ieşire din spital, scrisori medicale.

Pentru prelungirea certificatului de handicap, actele pentru prezentarea la comisie vor fi depuse cu o lună de zile înainte de expirarea certificatului.
D.G.A.S.P.C. Ilfov – bd. Voluntari, nr. 92-94, Voluntari, jud. Ilfov, tel 021.369.58.90, fax 021.369.58.88.

Acte necesare în vederea întocmirii dosarului pentru serviciul de evaluare persoane adulte cu handicap – Ilfov.

 1. Carte/buletin de identitate (în termen de valabilitate) – copie și original;
 2. Certificat de naștere – copie și original;
 3. Certificat căsătorie/hotărâre de divorț/certificate deces soț – copie și original (pentru femei);
 4. Ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reședința persoana cu handicap, din județul Ilfov – original, efectuată înaintea prezentării la SECPAH;
 5. Adeverință de salariat – original;
 6. Decizie de pensionare: medicală și administrativă (pentru pensie de invaliditate) și administrativă (pensie de limită vârstă) original și copie și talon – original;
 7. Adeverință de venituri , pentru venituri impozabile, de la Administrația financiara – original;
 8. Adeverință de la Primărie pentru venituri neimpozabile – original;
 9. Certificatul de încadrare în grad și tip de handicap (ultimul) – copie;
 10. Scrisoare medicală -tip- de la medicul de familie – original;
 11. Certificat medical cu timbru, adresat comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (care se eliberează de la secretariatele spitalelor) – original, în baza actelor medicale recente;
 12. Bilete de ieșire din spital, recente și de la debutul afecțiunii – original și copie;
 13. Investigații paraclinice, care pot fi completate la solicitarea SECPAH – copie și original;
 14. Referat de la medicul specialist cu istoricul bolii și starea prezentă, adresat CEPAH – original;
 15. Documente medicale de la debutul afecțiunii (copilărie, adolescență – unde este cazul ) – copie și original;
 16. Alte acte care pot să dovedească debutul precoce (ex.:livret militar, decizie pensie invaliditate) – copie și original;
 17. Proces verbal medico-legal în cazul accidentelor de muncă, rutiere, agresiuni – copie și original;
 18. Adeverință socială de la medicul de familie vizată de serviciul social al Primăriei că persoana este netransportabilă;
 19. Două dosare cu șină.
 20. Pentru prelungirea certificatului de handicap, actele pentru prezentarea la comisie vor fi depuse cu o lună de zile înainte de expirarea certificatului.
  D.G.A.S.P.C. Ilfov – bd. Voluntari, nr. 92-94, Voluntari, jud. Ilfov, tel 021.369.58.90, fax 021.369.58.88.
Skip to content